Ciències de la Salut

Màster universitari de Nutrició i Salut

Avaluació
Registre d'Universitats, Centres i Títols RUCT
Memòria  Memòria de la titulació (2017)
Verificació 

Informe de verificació de l'agència avaluadora (2010)

Resolució de verificació del Consejo de Universidades (2010)

Seguiment del curs

2020-2021

2019-2020

2018-2019

Modificació (si s'escau) Informe de modificació de l'agència avaluadora (2018)