Ciències de la Salut

Màster universitari de Treball Social Sanitari

Avaluació
Registre d'Universitats, Centres i Títols RUCT
Memòria Memòria de la titulació (2018)
Verificació

Informe de verificació de l'agència avaluadora (2013)

Resolució de verificació del Consejo de Universidades (2013)

Seguiment del curs

2020-2021

2019-2020

2018-2019

Modificació (si s'escau) Informe de modificació de l'agència avaluadora (2018)